Anasayfa

12.08.2014


GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA

 

Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

 Bilgilerinize rica olunur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu

             Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 6/4/2011-6225/15 md.) Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Kurumumuz bu işlemleri  Sağlık Bakanlığı ruhsatlı çözüm ortağımız Osmangazi Biyokimya Radyoloji labratuvarlarında yaptırmaktadır.

.